جمعه , 23 آذر 1397 خورشیدی
پروژه حفاظت از یوزپلنگ آسیایی شعار تبلیغاتی شرکت جمعه , 23 آذر 1397 خورشیدی
مقایسه ژنتیکی یوزپلنگ آسیایی و یوزپلنگ آفریقایی
مقایسه ژنتیکی یوزپلنگ آسیایی و یوزپلنگ آفریقایی جمعه , 29 بهمن 1395 خورشیدی

به‏ منظور بررسی و مقایسه ژنتیکی جمعیت‏های یوز آسیایی و آفریقایی، از توالی ژنوم‏‏های مرجع در بانک NCBI استفاده و کلیه نمونه‏ ها با توالی 5 ژنوم مرجع یوزپلنگ آفریقایی مقایسه گردیده است که نتایج به شرح زیر می‏باشد.

هاپلوتیپ‏ها و شبکه هاپلوتیپی یوز آسیایی و آفریقایی

با در نظر گرفتن ژن‏های موجود در کلیه جمعیت‏ها، 3 هاپلوتیپ مشاهده می‏گردد به‏ طوری‏که 2 هاپلوتیپ مربوط به یوزپلنگ آسیایی (1-H و 2-H) و 1 هاپلوتیپ مربوط به یوز آفریقایی است (3-H) (گراف 1). همچنین نتایج نشان می‏دهد که تنوع هاپلوتیپی در یوزپلنگ آسیایی 4615/0 و ژنوم‏های مرجع یوز آفریقایی فاقد تنوع هاپلوتیپی هستند که بازگوکننده وجود تنوع بیشتر در یوزپلنگ آسیایی است. همچنین تنوع هاپلوتیپی مجموع نمونه‏ها 6397/0 برآورد گردیده است.

 

گراف 1-   شبکه هاپلوتیپی در بین جمعیت‏های یوز آسیایی و آفریقایی

 فیلوژنی در جمعیت‏های یوز آسیایی و آفریقایی

بر اساس دندروگرام ترسیم ‏شده به تفکیک نمونه‏ های موجود، همه ژنوم‏های مرجع در یوزپلنگ آفریقایی در یک شاخه گروه و کلیه نمونه‏ های یوزپلنگ آسیایی در شاخه دوم مشاهده می‏ گردند به‏ طوری‏که در یکی از شاخه‌ها 3 جمعیت ذخیره‌گاه زیست‏کره توران، کرمان و بافق یزد در یک گروه و در شاخۀ دوم، نمونه‏ های پارک ملی کویر و کالمند یزد نیز در یک گروه واحد متمرکز شده‏اند (گراف 2).

 NJگراف 2- درخت ترسیم‌شده بین یوز آسیایی و آفریقایی به روش

صابر خدرزاده

 کتاب جامع یوزپلنگ ایرانی- فصل ژنتیک (در دست چاپ)

آخرین اخبار